Modlitby ke mši svaté

MODLITBY PŘEDE MŠÍ SVATOU

1. Bože, ty shromažďuješ svůj lid ze všech končin země. Chceš, aby všichni byli jedno. Probuď v nás touhu po společenství víry, lásky a naděje. Zboř hradby, které nás oddělují, a nepřipouštěj nic, co vede k nepokoji. Kéž přijde den, kdy všichni budou jedno. Kéž Přijde tvé království.

2. Bože, děkujeme Ti, že nás zveš, abychom s Tebou vytvořili společenství uprostřed Církve. Pomoz nám, ať pozorně nasloucháme Tvému slovu, kterým každému z nás chceš něco říci. Dej, ať přijmeme pozvání k hostině Tvého nebeského Těla, kterým nás chceš léčit z našich hříchů a spojit nás v jedno skrze Krista našeho Pána. Amen.

3. Pane Ježíši, s úctou a bázní přistupuji k oltáři, k tvé svaté hostině. Ty jsi Bůh a zároveň člověk, pro lidi ukřižovaný. Rozpomeň se, že jsi mě stvořil a že jsi mě vykoupil svou krví. Dej, ať účast na tvé oběti obnoví ve mně touhu po dobru a ať mi účinně pomáhá, abych konal, co se ti líbí. Amen. (Modlitba sv. Ambrože)

4. Všemohoucí Bože, přistupuji k slavení svátosti tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista: Přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý hříšník k prameni milosrdenství, jako slepý k světlu věčné jasnosti, jako ubohý a nuzný k Pánu nebe i země. Ty jsi nesmírně štědrý, prosím Tě, uzdrav mě nemocného, abych přijal tělo a krev tvého Syna s takovou čistotou a vírou, jak to vyžaduje spása mé duše! Amen.

5. Pane Ježíši, přijmi nás do své služby u oltáře. Chceme patřit zcela Tobě a zastupovat tam všechny, kteří tě mají rádi, Amen. Svatá Maria, matko Boží, oroduj za nás!

MODLITBY PO MŠI SVATÉ

1. Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsem mohl sloužit při Tvé oběti (a přijat Tě pod způsobou chleba). Dej mě a všem mým kamarádům, abychom si své služby vážili a vykonávali ji s radostí, zbožně a pečlivě. Nauč nás, jak Ti máme správně sloužit. Povolej některé z nás až ke službě nejvyšší - ke kněžství a všechny nás jednou vezmi do svého království. Amen.

2. Děkujeme Ti, Pane Ježíši, za stůl Tvého slova i Těla. Dal jsi nám poslání, abychom šli ve Tvém jménu. Dej nám i svého Ducha, abychom se ve svém jednání stále více přibližovali Tobě, který miluješ až k smrti na kříži. Ať s Tvou pomocí všude přinášíme radost, lásku a pokoj. Amen.

3. Nauč mě, Bože, milovat tebe a horlivě sloužit bližnímu. Ať se snažím o vnitřní nevinnost skromné  vystupování, příkladné chování a spořádaný život. Ať se neustále snažím ovládat svou povahu, prospívat v milosti, zachovávat přikázání a směřovat ke spáse. Amen. (Modlitba papeže Klementa XI.)

4. Nejsvětější Panno a Matko, přijal jsem Tvého milovaného Syna. Ty jsi Ho počala ve svém Neposkvrněném lůně. Ty jsi Ho porodila, živila a radostně objímala ve svém náručí. Prosím Tě tedy, milá Matko, vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost, abych Tvému Synu od nynějška věrněji sloužil a také vytrvalost až do konce, abych jej mohl vždy s Tebou chválit. Amen.

5. Pane Ježíši Kriste, při této hostině jsme oslavili památku Tvé smrti, Tvého zmrtvýchvstání a Tvého příchodu. Dej ať zachováváme Tvé slovo, zůstáváme v Tvé lásce a svým životem připomínáme tebe. Amen.

6. Dej pane Ježíši, ať si z této mše svaté odneseme srdce naplněné Tvou dobrotou a touhou žít pro Tebe. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen. Svatý Tarsicie, oroduj za nás!